Ljekarničko poslovanje

Ljekarničko poslovanje

FIPSx je moderno i tehnološki napredno programsko rješenje koje pruža niz pogodnosti i prednosti za zahtjevno dinamično poslovanje ljekarničkih sustava. Ovo softversko rješenje omogućuje nadzor i upravljanje pojedinačnim ljekarnama kao i velikim zdravstvenim ustanovama.

Naručivanje lijekova i robe kompleksan je proces koji na dnevnoj bazi iziskuje poprilično vremena stoga su u aplikaciji omogućene pripreme narudžbi prema zadanim parametrima (na osnovu potrošnje, minimalnih zaliha, prema ukupnom izlazu u određenom razdoblju, evidencijom defekture na kasi). Po preuzimanju kataloga dobavljača moguće je jednostavno uparivanje artikala i uparivanje pakiranja dobavljača.

Ovisno o veličini ustanove i sukladno organizacijskim željama korisnika moguće je u sustavu postaviti i centralnu nabavu. Po dolasku robe, sukladno poslanim narudžbama, moguće je napraviti automatski prijenos ulaznih računa za robu u samu kalkulaciju neovisno o tome radi li se o servisu dobavljača ili pojedinačnoj datoteci ili pak o grupnom ili pojedinačnom preuzimanju E-računa. Za robu je moguće ispisati pojedinačne naljepnice ili naljepnice za cjelokupni ulaz robe sa svim potrebnim podacima i sa internim kodovima čime se olakšava razduženje na kasama.

Izdavanje na kasi odnosno POS-u ključni je modul aplikacije ljekarničkog poslovanja i u današnje vrijeme zahtjeva digitalnu interakciju i brzu komunikaciju putem interneta sa raznim subjektima kao što su banke, dobavljači, proizvođači, CEZIH, HOPAL, HZZO, privatni osiguravatelji i sl., pa proces uspješnog izdavanja lijeka pacijentima ovisi o mnogim vanjskim parametrima. Stoga su u FIPSx-u kod računa, recepata i doznaka odnosno E-računa i E-pomagala kvalitetno pokrivene potrebe i razne situacije kao što su serijalizacija, fiskalizacija, interakcije lijekova, podaci o osiguranicima, storna, svi načini plaćanja i njihova kombinacija, posudbe, evidentiranje defektura, izdavanja R1 računa i sl.

Ljekarničko poslovanje

Pomoću čitavog niza pregleda podataka i raznih izvješća sadržanih u aplikaciji moguće je donositi ispravne i pravovremene odluke za uspješno poslovanje. Odlika sadržanih izvješća je što se na brz i jednostavan način može doći do željenih informacija koje se mogu dodatno prilagoditi i personalizirati prema potrebama korisnika pomoću raznih filtera, grupiranja podataka i sl. Po potrebi u aplikaciju je moguće uključiti i sustav za izvješćivanje (Reporting Services) unutar kojeg postoje predefinirana izvješća koja se također mogu krojiti prema potrebama i zahtjevima poslovanja.

Svako izvješće u glavi ima niz parametara odnosno polja koja korisnik može podešavati odabirom uvjeta iz padajućeg izbornika i tako dobiti željeni rezultat u podacima koji mogu biti prikazani kao tablice, grafikoni i sl. Ažurne i pravovremene informacije potrebne za kvalitetan nadzor i uspješno upravljanje poslovanjem dosupne su na jednom mjestu neovisno o tome da li se traže podaci za jednu lokaciju, više ljekarni ili za cijelu zdravstvenu ustanovu.