Jadran Informatika d.o.o.

IPS – Financijsko poslovanje

Modul financijskog poslovanja zaokružuje Vaš poslovni sustav bez razlike da li u svom poslovanju koristite materijalno poslovanje, maloprodaju ili ljekarničko poslovanje. Sustav je otvoren i omogućuje preuzimanje svih dokumenata iz gore navedenih sustava bez dodatnog unosa podataka. Široka i raznovrsna baza korisnika omogućila nam je da unutar modula financijskog poslovanja razvijemo veliki niz funkcionalnosti koje su od koristi svima ili da u drugim slučajevima parametriziramo ponašanje sustava da odgovara Vašoj organizaciji poslovanja. Istaknuti ćemo samo neke od funkcionalnosti i module financijskog poslovanja.

Opće stavke

Aplikacija Vam omogućava vođenje financijskog poslovanja za jedno ili više poduzeća. Postoji mogućnost definiranja više vrsta analitika ovisno o potrebama Vaše organizacije. Upravo zbog mogućeg većeg broja poduzeća i više vrsta analitika koje se prate u sustavu omogućen je nesmetan prelazak u novu poslovnu godinu. Naime, sustav je dizajniran tako da može sadržavati više godina poslovanja i prelaskom u novu poslovnu godinu nema bespotrebnih kopija podataka, knjiženja u više sustava, usklađivanja analitika i ostalih konta. Sve se odvija na jednom mjestu. Omogućeno Vam je nesmetano praćenje poslovanja u novoj poslovnoj godini, knjiženja u dvije poslovne godine, zatvaranja analitičkih konta…… Sustav vodi računa o točnosti podataka i osigurava potrebne informacije.

Matični podaci

Zakonitosti i ponašanje sustava definiraju se kroz matične podatke. Probati ćemo opisati kroz par koraka kako se definira sustav. Prvi korak je definicija analitika koje postoje u Vašem okruženju (kupci, dobavljači, ino dobavljači, banke, zaposleni…..) i definicija kontnog plana gdje je potrebno posebno definirati konta poreza, konta ciji se promet prati u valuti, konta koja se zapisuju u knjige ulaznih/izlaznih računa, konta koja se prate po mjestu troška…). Nakon toga potrebno je definirati sve dokumente odnosno vrste temeljnica koje postoje u Vašem poslovanju sa obilježjima njihovog ponašanja. Svakoj od tih vrsti temeljnica može se odrediti da li će preuzimati podatke iz poslovanja, da li će se ponašati prema nekom obrascu (npr. shematizirano knjiženje troškova) ili će omogućiti slobodan upis stavaka temeljnice. Kombinacijom parametara definiranih na razini konta i na razini vrste temeljnice aktiviraju se promjene u knjigama ulaznih i izlaznih računa, nastaju nalozi za plaćanje, informacije se prikupljaju na razini profitnog centra ili mjesta troška……

Temeljnica

Rezultat ispravno definiranih matičnih podataka je olakašan rad i knjiženje temeljnica. Unutar sustava postoji jedna jedina vrsta temeljnica, a njena funkcionalnost definirana je u matičnim podacima. Unutar temeljnica omogućeno je zatvaranje stavaka, knjiženje po mjestima troška ili profitnim centrima, osiguravanje ostalih podataka za knjige ulaznih/izlaznih računa, naloge za plaćanje. Knjiženje temeljnice je ključni trenutak koji osigurava ažuriranje podataka u nizu modula i strogo je kontroliran. Ukoliko postoji i najmanja razlika u podacima, odnosno da potreban podatak nije upisan na odgovrajuću poziciju temeljnica se ne može proknjižiti (dok se ne otkloni razlika) čime se osigurava konzistentnost podataka i vjerodostojnost izvještaja. Temeljnice mogu nastati prijenosom iz materijalnih dokumenata po odredenim shemama za svaki pojedini dokument, mogu se ponašati po odredenom predlošku (troškovi) ili se mogu slobodno formirati. Sheme i predlošci omogucuju Vam točno i efikasno knjiženje nastalih poslovnih dogadaja i iskorištavanje jednom već unesenih podataka.

Devizno knjigovodstvo

Osim u kunama, pojedina konta moguće je pratiti i u valuti. Osim izvještaja (kontna kartica, otvorene stavke) koji će Vam dati podatak o stanjima u valuti sustav omogućava automatsko provođenje tečajnih razlika pri zatvaranju stavaka i obračun tečajnih razlika na kraju poslovne godine za sve otvorene stavke.

Saldakonti kupca dobavljača

Unutar sustava omogućeno je jednostavno i efikasno praćenje analitičkih konta. Već smo napomenuli da je moguće imati više vrsta analitika (kupci, kupci inozemni, dobavljači, dobavljači inozemni, banke, zaposleni, vozila) ovisno o potrebama. Omogućeno je jednostavno zatvaranje stavaka ili unutar same temeljnice za vrijeme knjiženja ili naknadno u modulu «Otvorene stavke». Također smo osigurali i čitav niz izvještaja (otvorene stavke, prijedlozi za kompenzacije, opomene neplatišama) među kojima bi istaknuli izvještaj «Analiza kupaca/dobavljača» u kojem se dobiva potpuna informacija o stanju duga, prometa, plaćanja i načina plaćanja (cash, cesija, mjenica, kompenzacija), te o danima vezivanja sredstava po pojedinom kupcu ili grupi kupaca.

Bilance i izvještaji

Sve potrebne bilance i izvještaje sa pripadajućim pozicijama možete samostalno sastavljati unutar aplikacije. Potrebni podaci mogu se dobiti za zadano razdoblje od cijelog poduzeće ili po profitnom centru. Kod pregleda rezulatata izvještaja omogućeno Vam je da za svaku pojedinu poziciju izvještaja možete vidjeti od čega se sastoji sve do nivoa temeljnice, odnosno dokumenta na kojem je nastalo knjiženje.

 

 

 

 

Otvaranje nove poslovne godine zaključne godine

Sustav je dizajniran na način da možete imati više godina poslovanja u u istom trenutku. Dodatni parametri omogućuju Vam da sa ulaskom u novu godinu možete nesmetano nastaviti knjižiti u obje poslovne godine bez potrebe za prebacivanjem, razdvajanjem i usklađivanjem podataka (posebno se to odnosi na salda konti kupaca i dobavljača). Nakon zaključenja podatke više nije moguće mjenjati i nastavljate raditi u zaključenoj poslovnoj godini.

Svi potrebni podaci (početna stanja kupaca, dobavljača, glavne knjige) su osigurani, a funkcionalnosti i provjere (zaključenja 4 i 7, zaključenje godine, obračun tečajnih razlika) omogućuju Vam olakšano zaključivanje poslovne godine. Potrebno je istaknuti da sa osiguranim podacima iz više godina možete kvalitetnije uspoređivati i analizirati podatke Vašeg poslovanja.

Planiranje

Unutar sustava omogućili smo Vam planiranje po raznim uvjetima. Planirati možete sva konta bilance po profitnim centrima ili po mjestu troška. Pregled realizacije omogućava Vam da jednostavno provjerite stanje realizacije plana i strukturu koja čini pojedinu stavku realizacije.